divendres, 4 de juliol del 2014

8bit pseudo-theremin (3): afegir un potenciometre per marcar el tempo

El primer pas del 8bit Theremin convertia la distancia en notes del brunzidor. Tot i això, el so era força molest perquè arribava a notes molt agudes i perquè l'espera entre notes era de només 25 milisegons.

El següent pas és afegir un potenciòmetre per tal d'indicar l'espera entre tons. O sigui, el tempo.

Esquema del cablejat

En aquest cas, el codi recull el valor del potenciòmetre i el fa servir de cara a l'espera entre execucions de la funció loop. A més, s'han polit els distàncies i el rang de tons del brunzidor.


/*
 Translate HC-SR04 Ping distance sensor into buzzer tone with a potentiometer tempo
 
 Author: Ferran Recio
 This code is part of the project 8bit pseudo-theremin (http://laveudet.blogspot.com.es/2014/07/pseudo-theremin-8bits-part-0.html)
 
 Code based on:
 
 HC-SR04 Ping distance code by ScottC here: http://arduinobasics.blogspot.com.au/2012/11/arduinobasics-hc-sr04-ultrasonic-sensor.html
 buzzer tutorial here: http://arduino.cc/en/Tutorial/Tone
 
 on 04 Jul 2014.
 */

#define echoPin 7 // Echo Pin
#define trigPin 8 // Trigger Pin
#define LEDPin 13 // Onboard LED
 
int potenPid = A1;

int buzzerPin = 10;
int buzztone = 0;

//buzzer tone range
int maxbuzztone = 2500;//4978;
int minbuzztone = 1;

int maximumRange = 30; // Maximum range needed
int minimumRange = 1; // Minimum range needed
long duration, distance; // Duration used to calculate distance

int delayval = 25;


void setup() {
 Serial.begin (9600);
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);
 pinMode(LEDPin, OUTPUT); // Use LED indicator (if required)
 pinMode(buzzerPin, OUTPUT);  // sets the pin as output
 
}

void loop() {
 /* The following trigPin/echoPin cycle is used to determine the
  distance of the nearest object by bouncing soundwaves off of it. */ 
  digitalWrite(trigPin, LOW); 
  delayMicroseconds(2);
 
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10); 
  
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  
  //Calculate the distance (in cm) based on the speed of sound.
  distance = duration/58.2;
  
  if (distance >= maximumRange || distance <= minimumRange){
   digitalWrite(LEDPin, LOW);
   noTone(buzzerPin);
  }
  else {
   digitalWrite(LEDPin, HIGH);
   
   buzztone = map(distance, minimumRange, maximumRange, minbuzztone, maxbuzztone);
   buzztone = maxbuzztone - buzztone;
   
   tone(buzzerPin,buzztone);
  }

  
  //pillem el delay
  delayval = analogRead(potenPid);
  delay(delayval+1);
}

A continuació poso un vídeo de com funciona: